ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПОСАДОВИХ ОСІБ ДФС

Нагорічна О.С.
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
начальник Науково-дослідного центру митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ

Капітанець С.В.
кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу досліджень
організаційно-правового забезпечення митної безпеки
Науково-дослідного центру митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ

Стаття присвячена питанню визначення місця і значення інтелектуальної складової професійної компетентності у діяльності посадових осіб фіскальної служби. Проаналізовано поняття «компетентність» та «професійна компетентність». Досліджено особливості інтелектуальної складової професійної компетентності. Визначено вагомі якості інтелектуальної складової професійної компетентності, врахування яких необхідне під час конкурсного відбору на посади системи органів ДФС.
Ключові слова: професійна компетентність, інтелектуальна складова професійної компетентності, інтелектуальні здібності, фіскальна служба, конкурсний відбір.

Нагоричная О.С., Капитанец С.В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГФС
Статья посвящена вопросу определения места и значения интеллектуальной составляющей профессиональной компетентности в деятельности должностных лиц фискальной службы. Проанализированы понятия «компетентность» и «профессиональная компетентность». Исследованы особенности интеллектуальной составляющей профессиональной компетентности. Определены весомые качества интеллектуальной составляющей профессиональной компетентности, учет которых необходим во время конкурсного отбора на должности системы органов ДФС.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, интеллектуальная составляющая профессиональной компетентности, интеллектуальные способности, фискальная служба, конкурсный отбор.

Nagorichna O.S., Kapitanets S.V. THE INTELLECTUAL COMPONENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE OFFICIALS OF SFS
The article is devoted to the issue of determining the place and importance of intellectual component in professional activity of official Fiscal Service. Analyzed the notion of competence and professional competence. Were investigated the features of the intellectual component of professional competence. Defined strong intellectual components of professional competence, what are necessary in the competitive selection for the post system of SFS.
Keywords: professional competence, intellectual component of professional competence, intellectual ability, fiscal service, competitive selection.

Завантажити статтю (pdf)