БЕНЧМАРКІНГ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ У КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ

Леонова Ю.О.
аспірант кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Застосування методів, технологій менеджменту і маркетингу є одним з основних бізнес-процесів сучасного підприємства, які дають змогу використовувати системний підхід до його розвитку, сприяти підвищенню ефективності корпоративного менеджменту. Бенчмаркінг – систематична діяльність, спрямована на пошук, оцінку та вивчення кращих методів ведення бізнесу. У сучасних ринкових відносинах конкуренція між підприємствами стає більш жорсткою. Підприємствам необхідно детально вивчати та аналізувати своїх конкурентів, своєчасно збирати і структурувати інформацію щодо них. Тому необхідно використовувати зовнішні фактори, які впливають на підприємства та їх продукцію на ринку, на взаємини між партнерами та конкурентами. Для ідентифікації та пошуку результатів практичної складової підприємств-партнерів, конкурентів в суміжних галузях стає необхідним розроблення нової функції – бенчмаркінгу, – яка допоможе використовувати їх на власних підприємствах з метою підвищення продуктивності та конкурентоспроможності.
Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентний бенчмаркінг, бізнес-процес, конкуренція, стратегія, маркетинг, менеджмент.

Леонова Ю.А. БЕНЧМАРКИНГ – СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Применение методов, технологий менеджмента и маркетинга является одним из основных бизнес-процессов современного предприятия, которые позволяют использовать системный подход к его развитию, способствовать повышению эффективности корпоративного менеджмента. Бенчмаркинг – систематическая деятельность, направленная на поиск, оценку и изучение лучших методов ведения бизнеса. В современных рыночных отношениях конкуренция между предприятиями становится более жесткой. Предприятиям необходимо детально изучать и анализировать своих конкурентов, своевременно собирать и структурировать информацию о них. Поэтому необходимо использовать внешние факторы, влияющие на предприятия и их продукцию на рынке, на взаимоотношения между партнерами и конкурентами. Для идентификации и поиска результатов практической составляющей предприятий-партнеров, конкурентов в смежных отраслях становится необходимым разработка новой функции – бенчмаркинга, – которая поможет использовать их на собственных предприятиях с целью повышения производительности и конкурентоспособности.
Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентный бенчмаркинг, бизнес-процесс, конкуренция, стратегия, маркетинг, менеджмент.

Leonova Y.A. BENCHMARKING IS A MODERN TOOL IN THE COMPETITION
Application methods, technology management and marketing are one of the key business processes of a modern enterprise that allow a systematic approach to its development, enhance the efficiency of corporate management. Benchmarking - the systematic activity aimed at finding, evaluating and studying the best business practices. In the modern market economy competition between enterprises is becoming more rigid. Businesses should thoroughly study and analyze their competition, timely collect and structure information on them. Therefore, you should use the external factors that affect the company and their products in the market; on the relationship between the partners and competitors. To identify the search results and the practical component of business partners, competitors in related fields is required development of new functions – benchmarking, – which will help them to use their businesses to improve productivity and competitiveness.
Keywords: benchmarking, competitive benchmarking, business process, competition, strategy, marketing, management.

Завантажити статтю (pdf)