ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБУТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ОВОЧІ В УКРАЇНІ

Лишенко М.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу
Сумського національного аграрного університету

У статті розглянуто основні тенденції розвитку ринку овочів, зроблено моніторинг овочевого ринку, досліджено особливості формування ринку овочів України, встановлено взаємозв’язок попиту, пропозиції і ціни реалізації овочів. Запропоновано способи підвищення ефективності виробництва овочів, зроблено прогноз виробництва овочів на найближчу перспективу.
Ключові слова: ринок овочів, овочівництво, ціни, канали збуту, динаміка виробництва, ефективність, прибуток.

Лишенко М.А. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СБЫТА И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ОВОЩИ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка овощей, сделан мониторинг овощного рынка, исследованы особенности формирования рынка овощей Украины, установлена взаимосвязь спроса, предложения и цены реализации овощей. Предложены способы повышения эффективности производства овощей, дан прогноз производства овощей на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: рынок овощей, овощеводство, цены, каналы сбыта, динамика производства, эффективность, прибыль.

Lyshenko M.А. MAJOR TRENDS OF SALES AND PRICING OF VEGETABLES IN UKRAINE
The article examines the main trends in the market of vegetables, monitored the vegetable market, peculiarities forming vegetable market of Ukraine establishes the relationship of demand, supply and sale prices of vegetables. The proposed ways to improve the efficiency of production of vegetables, the forecast of vegetable production in the near future.
Keywords: market fruits, vegetables, prices, distribution channels, production dynamics, efficiency, profit.

Завантажити статтю (pdf)