ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПОВЕДІНКОВІ СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННИХ ПОСЛУГ

Марцин В.С.
доктор економічних наук, академік АН ВО України, професор,
професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
ДВНЗ «Університет банківської справи»

У статті акцентується увага на тому, що кадрова політика в ритуально-похоронних фірмах має здійснюватися з врахуванням специфіки діяльності. Зауважено, що поведінка покупців на ринку ритуальних послуг є ситуативною. Описано модель взаємодії між продавцями і покупцями на ринку ритуальних послуг у вигляді сигнальної гри.
Ключові слова: ритуально-похоронна фірма, ритуальна послуга, раціональність, соціальна поведінка, сигнальна гра.

Марцын В.С. ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
В статье акцентируется внимание на том, что кадровая политика в ритуально-похоронных фирмах должна осуществляться с учетом специфики деятельности. Замечено, что поведение покупателей на рынке ритуальных услуг является ситуативным. Описана модель взаимодействия между продавцами и покупателями на рынке ритуальных услуг в виде сигнальной игры.
Ключевые слова: ритуально-похоронная фирма, ритуальная услуга, рациональность, социальное поведение, сигнальная игра.

Martsyn V.S. ENTERPRISE BEHAVIORAL STANDARDS INTERACTION AT THE MARKET OF RITUALLY-FUNERAL SERVICES
In the article accented, that realization of skilled politics in ritually-funeral firms must come true taking into account the specific of activity. It is noticed that behavior of customers at the market of ritual services is a situation. It is described, model of co-operation between salespeople and customers at the market of ritual services as an alarm game.
Keywords: ritually-funeral firm, ritual service, rationality, social behavior, alarm game.

Завантажити статтю (pdf)