РЕГІОНАЛЬНА КРАУДФАНДИНГОВА ПЛАТФОРМА – ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Матющенко С.С.
аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Стаття розкриває необхідність інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств України як основного напряму розвитку інтелектуального капіталу. Висувається пропозиція щодо заснування регіональної краудфандингової платформи з метою фінансування інновацій та вирішення різноманітних комунальних та соціально-економічних проблем. У роботі детально описано запропонований механізму роботи краудфандингової платформи, її функції та напрями діяльності.
Ключові слова: краудфандинг, інтелектуальний капітал, інновації, національна інноваційна система, інвестиції.

Матющенко С.С. РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАУДФАНДИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА – ИСТОЧНИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Статья раскрывает необходимость интенсификации инновационной деятельности предприятий Украины как основного направления развития интеллектуального капитала. Выдвигается предложение об учреждении региональной краудфандинговой платформы с целью финансирования инноваций и решения различных коммунальных и социально-экономических проблем. В работе подробно описан предложенный механизм работы краудфандинговой платформы, ее функции и направления деятельности.
Ключевые слова: краудфандинг, интеллектуальный капитал, инновации, национальная инновационная система, инвестиции.

Matyushchenko S.S. CROWDFUNDING REGIONAL PLATFORM – A SOURCE OF INVESTMENTS IN THE INTELLECTUAL CAPITAL
The article reveals the need for intensification of innovation activity of enterprises in Ukraine as the main direction of development of intellectual capital. Put forward a proposal for establishing a regional crowdfunding platform to finance innovation and solving communal, social and economic problemas. The paper describes in detail the proposed mechanism of crowdfunding platform, its functions and activities.
Keywords: crowdfunding, intellectual capital, innovation, national innovation system, investments.

Завантажити статтю (pdf)