ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

Смутчак З.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту, економіки та права
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету

У статті розглядаються передумови виникнення еміграційних процесів, їх причини і наслідки. Проаналізовано динаміку чисельності міжнародних емігрантів у світі за останні роки. Виявлено основні тенденції сучасної міжнародної трудової еміграції. Увага приділена як перевагам, так і значним перешкодам країнам, що приймають робочу силу з України, і країнам, які її постачають. Окреслено можливі наслідки інтенсифікації міграційного руху трудоресурсного потенціалу в Україні.
Ключові слова: переміщення людських ресурсів, трудова еміграція, емігрант, еміграція, трудовий потенціал.

Смутчак З.В. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье рассматриваются предпосылки возникновения эмиграционных процессов, их причины и последствия. Проанализирована динамика численности международных эмигрантов в мире за последние годы. Выявлены основные тенденции современной международной трудовой эмиграции. Внимание уделено как преимуществам, так и значительным препятствиям для стран, которые принимают рабочую силу из Украины, и для стран, которые ее поставляют. Определены возможные последствия интенсификации эмиграционных процессов в Украине.
Ключевые слова: перемещение человеческих ресурсов, трудовая эмиграция, эмигрант, эмиграция, трудовой потенциал.

Smutchak Z.V. INTENSIFICATION MIGRATORY MOVEMENTS OF LABOR RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE: BACKGROUND AND POSSIBLE CONSEQUENCES
The preconditions of emigration processes, their causes and consequences are discussed in the article. The dynamics of the number of international emigrants in the world in recent years is analyzed. The main trends of modern international labour emigration are revealed. Attention is paid to both advantages and significant barriers to countries that adopt labour from Ukraine and in countries that supply it. The possible effects of the intensification of migratory processes in Ukraine are determined.
Keywords: human resources movements, labour emigration, emigrant, emigration, labour potential.

Завантажити статтю (pdf)