ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ

Шерстюк Н.С.
студентка
Запорізького національно технічного університету

Соколов А.В.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Запорізького національно технічного університету

У статті досліджується здоров’я як один з основних факторів впливу на демографічну ситуацію в Україні. Відображено динаміку народжування та смертності населення. Проаналізовано взаємозв'язок демографічної ситуації зі здоров’ям населення і розвитком медицини. На основі розглянутих матеріалів дано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації країни.
Ключові слова: населення, здоров’я, народжуваність, смертність, демографічна ситуація.

Шерстюк Н.С., Соколов А.В. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В статье исследуется здоровье как один из основных факторов влияния на демографическую ситуацию в Украине. Отражена динамика рождаемости и смертности населения. Проанализирована связь демографической ситуации со здоровьем населения и развитием медицины. На основе рассмотренных материалов даны рекомендации по улучшению демографической ситуации страны.
Ключевые слова: население, здоровье, рождаемость, смертность, демографическая ситуация.

Sherstyuk N.S., Sokolov A.V. THE HEALTH OF THE POPULATION OF UKRAINE AND ITS INFLUENCE ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION
This article examines health as one of the main factors influencing the demographic situation in Ukraine. Reflected the dynamics of birth and mortality. Analyzed the Association of the demographic situation with the populations health and medicine. Based on the materials put forward recommendations for the improvement of the demographic situation of the country.
Keywords: population health, fertility, mortality, demographic situation.

Завантажити статтю (pdf)