ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА

Каламбет (Юдіна) С.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри «Фінанси та облік»
Дніпродзержинського державного технічного університету

Кириленко Б.О.
магістр
Дніпродзержинського державного технічного університету

У статті зазначено, що необхідність забезпечення економічної безпеки держави зумовлена об’єктивними процесами й явищами, які відбуваються в національній економіці та суспільстві, а також у глобальній економіці. Розглянуто економічну безпеку як багаторівневу систему. Показано підходи до визначення економічної безпеки. Наведено принципи забезпечення економічної безпеки. Наведено узагальнений аналіз досвіду країн світу щодо розв’язання проблем економічної безпеки.
Ключові слова: безпека, національна безпека, економічна безпека, механізм забезпечення економічної безпеки, принципи забезпечення економічної безпеки.

Каламбет (Юдина) С.В., Кириленко Н.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
В статье указано, что необходимость обеспечения экономической безопасности государства обусловлена объективными процессами и явлениями, которые происходят в национальной экономике и обществе, а также в глобальной экономике. Рассмотрена экономическая безопасность как многоуровневая система. Показаны подходы к определению экономической безопасности. Приведены принципы обеспечения экономической безопасности. Выполнен обобщенный анализ опыта стран мира по решению проблем экономической безопасности.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, механизм обеспечения экономической безопасности, принципы обеспечения экономической безопасности.

Kalambet (Yudin) S.V., Kirilenko В.O. ECONOMIC SECURITY AS A MULTILEVEL SYSTEM
The article pointed out that the need to ensure the economic security of the state due to objective processes and phenomena occurring in the national economy and society, as well as in the global economy. We consider the economic security as a multilevel system. Showing approaches to the definition of economic security. The principles of economic security. Presents a synthesis of the experience of countries to address issues of economic security of the world.
Keywords: security, national security, economic security, the mechanism of economic security, the principles of economic security.

Завантажити статтю (pdf)