МІСЦЕ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ БАНКАМИ

Коваленко В.В.
доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

Чопікова Є.В.
магістр з банківської справи
Одеського національного економічного університету

У статті розглянуто необхідність проведення діагностичного обстеження для функціонування дієвої системи антикризового управління в банках. Визначено елементи процесу діагностики кризових явищ у банках. Проаналізовано сучасні методи діагностики стану банків. Зроблено висновок про дієвість процесу діагностики щодо виявлення та нейтралізації кризових явищ у банках.
Ключові слова: діагностика, антикризове управління, капітал банку, кредитний портфель.

Коваленко В.В., Чопикова Е.В. МЕСТО ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ БАНКОМ
В статье рассмотрена необходимость проведения диагностического обследования для функционирования эффективной системы антикризисного управления в банках. Определены элементы процесса диагностики кризисных явлений в банках. Проанализированы современные методы диагностики состояния банков. Сделан вывод о действенности процесса диагностики по выявлению, нейтрализации кризисных явлений в банках.
Ключевые слова: диагностика, антикризисное управление, капитал банка, кредитный портфель.

Kovalenko V.V., Chupikova E.V. PLACE IN THE DIAGNOSIS MODERN BANK CRISIS MANAGEMENT
The article is discusses the need for diagnostic testing for the functioning of an effective system of crisis management in banks. These are defined elements of the diagnosis of the crisis in the banks. It was modern methods of analysis diagnosis of banks. The conclusion about the validity of the diagnosis process to identify, neutralize the crisis in the banks.
Keywords: diagnosis, crisis management, capital, credit portfolio.

Завантажити статтю (pdf)