ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Шевченко Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки і підприємництва
ПВНЗ «Європейський університет», Львівська філія

Скалецька О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і підприємництва
ПВНЗ «Європейський університет», Львівська філія

У статті розглянуто сутність інвестиційного ринку, визначено складові частини інфраструктури інвестиційного ринку. Охарактеризовано основних учасників (суб’єктів) та об’єктів інвестиційного ринку. Здійснено аналіз сучасного стану інфраструктури інвестиційного ринку України та проблем, що впливають на його розвиток. Запропоновано напрями розвитку інвестиційного ринку України.
Ключові слова: інвестиційний ринок, інфраструктура інвестиційного ринку, цінні папери, акції, інвестиції, фінансові посередники.

Шевченко Н.В., Скалецкая Е.В. ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА УКРАИНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрена сущность инвестиционного рынка, определены составляющие инфраструктуры инвестиционного рынка. Охарактеризованы основные участники (субъекты) и объекты инвестиционного рынка. Проведен анализ современного состояния инфраструктуры инвестиционного рынка Украины и проблем, влияющих на его развитие. Предложены направления развития инвестиционного рынка Украины.
Ключевые слова: инвестиционный рынок, инфраструктура инвестиционного рынка, ценные бумаги, акции, инвестиции, финансовые посредники.

Shevchenko N.V., Skaletska O.V. THE INFRASTRUCTURE OF INVESTMENT MARKET IN UKRAINE: THEORETICAL ASPECTS
The article examines the nature of the investment market, defined the components of the infrastructure investment market. Characterize the main participants (actors) and facilities investment market. The analysis of the current state of the infrastructure investment market in Ukraine and the problems affecting on its development. Offer the directions of the development of investment market in Ukraine.
Keywords: investment market, infrastructure investment market, stocks, shares, investments, financial intermediaries.

Завантажити статтю (pdf)