ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОЦІНКА ПРОГРЕСУ ТА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Кожухова Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У статті розглянуто показники Індексу розвитку освіти для всіх в країнах, що розвиваються. Здійснено оцінку прогресу в сфері освіти для всіх в групах країн за рівнем доходу. Проаналізовано державне фінансування сектору освіти в країнах, що розвиваються. Досліджено виконання цільових показників щодо виділення бюджетних коштів до сектору освіти, встановлених на міжнародному рівні.
Ключові слова: сталий розвиток, освіта для всіх, Індекс розвитку освіти для всіх, державне фінансування, державні видатки.

Кожухова Т.В. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОЦЕНКА ПРОГРЕССА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
В статье рассмотрены показатели Индекса развития образования для всех в развивающихся странах. Осуществлена оценка прогресса в области образования для всех в группах стран по уровню дохода. Проанализировано государственное финансирование сектора образования в развивающихся странах. Исследовано выполнение целевых показателей по выделению бюджетных средств в сектор образования, установленных на международном уровне.
Ключевые слова: устойчивое развитие, образование для всех, Индекс развития образования для всех, государственное финансирование, государственные расходы.

Kozhukhova T.V. EDUCATION FOR ALL TO BENEFIT THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ASSESSMENT OF PROGRESS AND STATE FINANCIAL SUPPORT TO DEVELOPING COUNTRIES
The article examines the performance of the Education for All Development Index in developing countries. The estimation of progress in education for all groups of countries by income has been done. The public funding of the education sector in developing countries has been analyzed. The performance of targets on budget allocations to the education sector set internationally has been studied.
Keywords: sustainable development, education for all, Education for All Development Index, public funding, public spending.

Завантажити статтю (pdf)