ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Павлова Г.Є.
доктор економічних наук,
професор кафедри обліку аудиту та управління фінансово-економічної безпеки
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І.П.
доктор наук з державного управління, професор,
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Федатков Д.І.
магістр
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

У статті досліджено питання впливу показників діяльності аграрного підприємства, а саме розміру валової продукції та посівної площі, урожайності і валового збору продукції, на рівень його економічної безпеки. Визначено, що головна мета економічної безпеки підприємства полягає в гарантуванні його стабільного і максимально ефективного функціонування.
Ключові слова: валова продукція, економічна безпека, абсолютний приріст, динаміка, господарська діяльність.

Павлова Г.Е., Приходько И.П., Федатков Д.И. ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В статье исследованы вопросы влияния показателей деятельности аграрного предприятия, а именно размера валовой продукции и посевной площади, урожайности и валового сбора продукции, на уровень его экономической безопасности. Определено, что главная цель экономической безопасности предприятия заключается в обеспечении его стабильного и максимально эффективного функционирования.
Ключевые слова: валовая продукция, экономическая безопасность, абсолютный прирост, динамика, хозяйственная деятельность.

Pavlova G.Y., Pryhodko I.P., Fedatkov D.I. INFLUENCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE INDICATORS ON ITS ECONOMIC SECURITY
The questions of influence of agricultural enterprises indicators are investigated in the article, namely the size of the gross output and the crop area, yield and gross yield of products, at the level of its economic security. It was determined that the main purpose of economic security of the enterprise is to ensure its stability and the most effective operation.
Keywords: gross output, economic security, absolute growth, dynamics, economic activities.

Завантажити статтю (pdf)