ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Матвєєва О.І.
студентка
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглядається вплив розгортання процесів європейської інтеграції на розвиток венчурного фінансування в Україні. Зокрема, досліджено становлення, розвиток та сучасні тенденції венчурного фінансування в Україні. Визначено особливості формування та еволюції венчурних фондів, проаналізовано законодавче регулювання діяльності Інститутів спільного інвестування (ІСІ). Особливу увагу приділено адаптації досвіду окремих країн-членів Європейського Союзу щодо венчурного фінансування в українських реаліях.
Ключові слова: венчурний капітал, венчурний бізнес, інноваційна діяльність, інвестиційні фонди, інвестування, венчур, інновації.

Матвеева А.И. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье рассматривается влияние развертывания процессов европейской интеграции на развитие венчурного финансирования в Украине. В частности, исследованы становление, развитие и современные тенденции венчурного финансирования в Украине. Определены особенности формирования и эволюции венчурных фондов, проанализированы законодательное регулирование деятельности институтов совместного инвестирования (ИСИ). Особое внимание уделено адаптации опыта отдельных стран-членов Европейского Союза по венчурного финансирования в украинских реалиях.
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный бизнес, инновационная деятельность, инвестиционные фонды, инвестирование, венчур, инновации.

Matvieieva O.I. THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE DEVELOPMENT OF VENTURE FINANCING IN UKRAINE
The article considers the impact of the deployment of European integration on the development of venture financing in Ukraine. In particular, studies the formation, development and current trends in venture financing in Ukraine. The features of the formation and evolution of venture capital funds, analyzes the legal regulation of collective investment institutions (CII). Particular attention is paid to adapting the experience of some countries of the European Union on venture financing to Ukrainian realities.
Keywords: venture capital, venture business, innovative activity, investment funds, investment, venture, innovation.

Завантажити статтю (pdf)