ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Довба І.В.
викладач кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту
Ужгородського національного університету
Сойма С.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту
Ужгородського національного університету

У статті розглянуто сутність процесного підходу, визначено теоретичні засади та особливості оптимізації бізнес-процесів, наведена характеристика методів удосконалення бізнес-процесів. Розглянуто основні класифікаційні категорії бізнес-процесів підприємства. Визначено сутність та виокремлено переваги Workflow як методу опису бізнес-процесів і технології організації бізнесу та корпоративних інформаційних систем. Доведено необхідність запровадження методу Workflow на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах, що приводить до упорядкування діяльності підприємства, зведення її до чітких процедур, підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності.
Ключові слова: процесний підхід, бізнес-процес, методи удосконалення, процес, Workflow.

Довба И.В., Сойма С.Ю. ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрена сущность процессного подхода, определены теоретические основы и особенности оптимизации бизнес-процессов, приведена характеристика методов совершенствования бизнес-процессов. Рассмотрены основные классификационные категории бизнес-процессов предприятия. Определена сущность и выделены преимущества Workflow как метода описания бизнес-процессов и технологии организации бизнеса и корпоративных информационных систем. Доказана необходимость введения метода Workflow на отечественных предприятиях в современных условиях приводит к упорядочению деятельности предприятия, сведение ее к четких процедур, повышение эффективности хозяйственной деятельности и конкурентоспособности.
Ключевые слова: процессный подход, бизнес-процесс, методы совершенствования, процесс, Workflow.

Dovba I.V., Sojma S.Yu. FEATURES OF OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES AND METHODS OF THEIR IMPROVEMENT
The article considers the essence of the process approach defined theoretical principles and features of optimization of business processes, characteristic of methods that improve business processes is given. The main classification categories of business processes are considered. The essence is defined and the advantages of Workflow are singled as a method of describing business processes and technologies of organization of business and corporate information systems. The necessity of implementing the method of Workflow for domestic enterprises in modern conditions is proved, that leads to a streamlining of the company, reducing it to clear procedures, improving the efficiency of economic activity and competitiveness.
Keywords: process approach, business process, improvement methods, process, Workflow.

Завантажити статтю (pdf)