КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Олефіренко О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету

У статті досліджено рівень інноваційного розвитку України в контексті світових тенденцій та передумови, що визначають напрямок реалізації процесу комерціалізації. Проаналізовано внутрішні складові рівня інноваційного розвитку України. Визначено перелік основних проблем на шляху ефективної імплементації суб’єктами господарювання процесу комерціалізації інновацій.
Ключові слова: бізнес, глобальний індекс інноваційного розвитку, держава, інновації, комерціалізація, наукові дослідження, підприємство.

Олефиренко О.М. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В УКРАИНЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ
В статье исследован уровень инновационного развития Украины в контексте мировых тенденций и предпосылки, определяющие направление реализации процесса коммерциализации. Проанализированы внутренние составляющие уровня инновационного развития Украины. Определен перечень основных проблем на пути эффективной имплементации субъектами хозяйствования процесса коммерциализации инноваций.
Ключевые слова: бизнес, глобальный индекс инновационного развития, государство, инновации, коммерциализация, научные исследования, предприятие.

Olefirenko О.М. INNOVATIONS COMMERCIALIZATION IN UKRAINE: PRECONDITIONS AND DOMESTIC REALITIES
It is studied the level of innovation development of Ukraine in the context of global trends and conditions that determine the direction of commercialization realization process in the article. The internal components of the innovation development of Ukraine analyzed. The list of major problems on the way of effective implementation of innovation commercialization process by the business entities is determined.
Keywords: business, global index of innovation development, the government, innovations, commercialization, research, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)