ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Крамаренко К.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Національна академія Національної гвардії України
Каплун С.О.
кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Національної гвардії України

У статті обґрунтовано, що прямі іноземні інвестиції є важливим ресурсом для забезпечення простого і розширеного відтворення. Відзначено, що окупність інвестицій у реальний сектор економіки країн Східної Європи є значно вищою, ніж інвестицій у вже розвинуту територію. Розкрито позитивні та негативні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій. Здійснено аналіз обсягів залучення прямих іноземних інвестицій у Харківську область, їх галузевої та територіальної структури. Відзначено високий рівень інвестиційної привабливості Харківської області та необхідність здійснення заходів на державному та регіональному рівні щодо пожвавлення інвестиційного процесу.
Ключові слова: іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, регіон, інвестиційна безпека, інвестиційна привабливість, стратегія розвитку регіону.

Крамаренко Е.Н., Каплун С.А. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обосновано, что прямые иностранные инвестиции являются важным ресурсом для обеспечения простого и расширенного воспроизводства. Отмечено, что окупаемость инвестиций в реальный сектор экономики стран Восточной Европы значительно выше, чем инвестиций в уже развитую территорию. Раскрыто положительные и отрицательные аспекты привлечения прямых иностранных инвестиций. Осуществлен анализ объемов привлечения прямых иностранных инвестиций в Харьковскую область, их отраслевой и территориальной структуры. Отмечен высокий уровень инвестиционной привлекательности Харьковской области и необходимость осуществления мероприятий на государственном и региональном уровне по оживлению инвестиционного процесса.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, регион, инвестиционная безопасность, инвестиционная привлекательность, стратегия развития региона.

Kramarenko K.M., Kaplun S.O. ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN KHARKIV REGION
The article substantiates that foreign direct investment is an important resource for simple and expanded reproduction. It is noted that the return on investment in the real economy of Eastern European countries is much higher than the investment in an already developed area. The positive and negative aspects of foreign direct investment are reveals/. The analysis of the volume of foreign direct investment in the Kharkiv region, their sectoral and territorial structure is conducted. The high level of investment attractiveness of Kharkiv region and the need for action at national and regional level to revive the investment process are marked.
Keywords: foreign investment, foreign direct investment, region, investment security, investment attractiveness, strategy development.

Завантажити статтю (pdf)