УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кулинич М.Б.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Коваль Н.І.
магістр
Інституту економіки та управління
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

В статті проаналізовано зміст і структуру фінансової звітності. Визначено шляхи її удосконалення. Розкрито значення фінансової звітності в діяльності підприємства. Розглянуто методику проведення аналізу фінансової звітності підприємства, що дозволяє отримати достовірні фінансові показники, розкрито їх значення і зміст та конкретні методичні прийоми.
Ключові слова: фінансова звітність, підприємство, бухгалтерський облік, аналіз, фінансова інформація, удосконалення фінансової звітності.

Кулинич М.Б., Коваль Н.И. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проанализированы содержание и структура финансовой отчетности. Определены пути ее совершенствования. Раскрыто значение финансовой отчетности в деятельности предприятия. Рассмотрены проведения анализа финансовой отчетности предприятия, которые позволяют получить достоверные финансовые показатели, раскрывающие их значение, смысл и конкретные методические приемы.
Ключевые слова: финансовая отчетность, предприятие, бухгалтерский учет, анализ, финансовая информация, совершенствование финансовой отчетности.

Kulynych M.B., Koval N.I. IMPROVING METHODIC OF FORMING AND ANALYZING THE FINANCIAL STATEMENTS
The article analyzes the content and structure of financial statements and the ways of its improvement. We reveal the importance of financial reporting of the company and methodic of analyzing the financial statements, which provides a reliable financial performance, exposed its value, content and specific methodical techniques.
Keywords: financial statements, accounting, analysis, financial information, improving financial reporting.

Завантажити статтю (pdf)