ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ТА РОЛЬ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Васильєв О.В.
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця

У статті розкрито основні підходи до визначення поняття «інтелектуальна власність» через сучасний юридичний та економічний погляди. Проведено аналіз існуючих класифікацій складових інтелектуальної власності. Висунуті пропозиції щодо узагальнення структури ІВ. Описано місце та роль інтелектуальної власності у діяльності суб’єктів господарювання та проаналізовано динаміку фінансування розвитку об’єктів інтелектуальної власності через призму інноваційної діяльності в Україні. Висунута пропозиція про використання нетрадиційних механізмів залучення коштів для інтенсифікації цієї діяльності.
Ключові слова: інтелектуальна власність, майнові права, інновації, національна інноваційна система, інвестиції.

Васильев А.В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрены основные подходы по определению понятия «интеллектуальная собственность» через современные юридические и экономические точки зрения. Проведен анализ существующих классификаций интеллектуальной собственности. Выдвинуто предложение о ее обобщенной структуры. Описано место и роль интеллектуальной собственности в деятельности субъектов хозяйствования и проанализирована динамика финансирования развития объектов интеллектуальной собственности через призму инновационной деятельности в Украине. Выдвинуто предложение об использовании нетрадиционных механизмов привлечения средств для интенсификации этой деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, имущественные права, инновации, национальная инновационная система, инвестиции.

Vasilyev О.V. INTELLECTUAL PROPERTY: DEFINITION, STRUCTURE AND ROLE IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
The article reveals a number of approaches to the definition of "intellectual property" in the light of the legal and economic point of view. The analysis of existing classifications of intellectual property components and put forward a proposal for its generic structure. The paper described the place and role of intellectual property in the activities of economic entities in the current economic conditions and analyzed the dynamics of financing for development of intellectual property in the light of the object of investment in innovation activities in Ukraine. Make proposals on the use of non-traditional fundraising mechanisms for the intensification of this activity.
Keywords: intellectual property, property rights, innovation, national innovation system, investments.

Завантажити статтю (pdf)