РОЗРОБКА КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОГО РИЗИКУ

Покатаєва О.В.
доктор економічних наук, професор,
Класичний приватний університет
Луценко О.М.
аспірант кафедри економічної теорії,
національної та прикладної економіки
Класичного приватного університету

У статті досліджено поняття морального ризику. Розглянуто теоретичні засади розвитку поняття моральний ризик. В статті розроблено ряд факторів які впливають на соціальну відповідальність, побудовано орієнтований граф за допомогою якого ми аналізуємо вплив морального ризику на соціальну відповідальність. В статті досліджено напрями розвитку та взаємодії системи факторів, що впливають на моральний ризик. Проаналізовано вплив морального ризику на кожний з факторів соціальної відповідальності.
Ключові слова: моральний ризик, граф, когнітивна модель, аналіз, стратегія, фактор.

Покатаева О.В., Луценко Е.М. РАЗРАБОТКА КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ МОРАЛЬНОГО РИСКА
В статье исследовано понятие морального риска. Рассмотрены теоретические основы развития понятия моральный риск. В статье разработан ряд факторов влияющих на социальную ответственность, построено ориентированный граф, с помощью которого мы анализируем влияние морального риска на социальную ответственность. В статье исследованы направления развития и взаимодействия системы факторов, влияющих на моральный риск. Проанализировано влияние морального риска на каждый из факторов социальной ответственности.
Ключевые слова: моральный риск, граф, когнитивная модель, анализ, стратегия, фактор.

Pokataevа O.V., Lutsenko E.M. DEVELOPMENT COGNITIVE MODELS OF MORAL HAZARD
The paper reviews the concept of moral hazard. The theoretical foundations of the concept of moral hazard. In the article a number of factors affecting social responsibility, built a directed graph through which we analyze the impact of moral hazard on social responsibility. In the article the directions of development and interaction of factors that affect moral hazard. The influence of moral hazard for each of the factors of social responsibility.
Keywords: Moral hazard, count, cognitive model, analysis, strategy factor.

Завантажити статтю (pdf)