THE MESO-LEVEL OF DEVELOPMENT NETWORK FORMS OF CROSS-BORDER COOPERATION

Kovalenko S.I.
Ph. D (Economics), Associate Professor,
Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy”

The work is dedicated to exploration of main features inherent to meso-level of international integration formations representing network structures in intra-branch and inter-branch cooperation in the form of cross-border cluster systems encompassing macro-levels and micro-level of integration of national economy of multiple states. Possibilities of theory synthesis of international economic integration and cluster concept in economic area virtualization environment are revealed. Cluster approach is proved to be the most efficient mechanism to develop cross-border economic relations and represents, finally, a meso-level of competitive international integration systems and mandatory condition of quality advance for Ukrainian European integration.
Keywords: cross-border cluster system, meso-level, meso-economic synthesis, European integration, European region, innovations, competitiveness.

Коваленко С.І. МЕЗОРІВЕНЬ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВИХ ФОРМ ТРАНСКОРДОННОЇ КООПЕРАЦІЇ
У статті досліджені основні характеристики мезорівня міжнародних інтеграційних об’єднань, що є мережевими структурами внутрішньогалузевого й міжгалузевого співробітництва у вигляді транскордонних кластерних систем, які об’єднують макро- і мікрорівні інтеграцій національних економік. Виявлені можливості синтезу теорії міжнародної економічної інтеграції і кластерної концепції в умовах віртуалізації економічного простору. Обґрунтовано, що кластерний підхід є найбільш ефективним механізмом розвитку транскордонних економічних взаємодій і, зрештою, є мезорівнем конкурентоспроможних міжнародних інтеграційних систем, а також необхідною умовою якісного росту євроінтеграції України.
Ключові слова: транскордонна кластерна система, мезорівень, мезоекономічний синтез, євроінтеграція, єврорегіон, інновації, конкурентоспроможність.

Коваленко С.И. МЕЗОУРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье исследованы основные характеристики мезоуровня международных интеграционных объединений, представляющего собой сетевые структуры внутриотраслевого и межотраслевого сотрудничества в виде трансграничных кластерных систем, объединяющих макро- и микроуровни интеграции национальных экономик. Выявлены возможности синтеза теории международной экономической интеграции и кластерной концепции в условиях виртуализации экономического пространства. Обосновано, что кластерный подход является наиболее эффективным механизмом развития трансграничных экономических взаимодействий и, в конце концов, представляет собой мезоуровень конкурентоспособных международных интеграционных систем, а также необходимое условие качественного роста евроинтеграции Украины.
Ключевые слова: трансграничная кластерная система, мезоуровень, мезоэкономический синтез, евроинтеграция, еврорегион, инновации, конкурентоспособность.

Завантажити статтю (pdf)