ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Білорус Т.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Корнілова І.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фірсова С.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті набули розвитку питання обґрунтування застосування математичного інструментарію методів багатокритеріального аналізу в маркетинговій діяльності суб’єктів господарювання під час проведення маркетингових досліджень. Виокремлено переваги вибору маркетингової агенції за допомогою методу аналізу ієрархій Т. Сааті. Обґрунтовано можливості, що відкриваються перед організаціями в результаті впровадження методу багатокритеріального аналізу TOPSIS під час вибору найкращої методики проведення маркетингових досліджень.
Ключові слова: маркетингові дослідження, маркетингові методики, багатокритеріальний аналіз, метод аналізу ієрархій Т. Сааті, метод TOPSIS.

Билорус Т.В., Корнилова И.М., Фирсова С.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
В статье получили развитие вопросы обоснования математического инструментария методов многокритериального анализа в маркетингвой деятельности субъектов хозяйствования при проведении маркетинговых исследований. Выделены преимущества выбора маркетингового агенства с помощью метода анализа иерархий Т. Саати. Обоснованы возможности, которые открываются перед организациями в результате внедрения метода многокритериального анализа TOPSIS при выборе лучшей методики проведения маркетинговых исследований.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, маркетинговые методики, многокритериальный анализ, метод анализа иерархий Т. Саати, метод TOPSIS.

Bilorus T.V., Firsova S.H., Kornilova I.M. CONDUCTING MARKETING RESEARCH USING MULTI-CRITERIA ANALYSIS METHODS
The paper considers possibilities and patterns of mathematical toolset for multi-criteria analysis application in marketing research of business entities and marketing research conduct in general. Authors distinguish and specify advantages of choosing marketing agencies via Saati’s hierarchical analysis methods. Therefore, benefits and opportunities of using this methodology in choosing marketing agency are situated and articulated as well as the benefits of utilizing TOPSIS analysis are listed respectively.
Keywords: marketing research, marketing methods, multi-criteria analysis, hierarchical analysis, TOPSIS methods.

Завантажити статтю (pdf)