УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА ПРАВАМИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Боковець В.В.
доктор економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті обґрунтовано важливість побудови механізму управління корпоративною власністю. Розроблено особливості управління власністю та управлінського контролю організації. Досліджено процес корпоративного управління. Визначено методи оцінки властивостей об'єкта управління. Також у статті розрізняються поняття корпоративного капіталу та корпоративної власності.
Ключові слова: корпоративне управління, модель корпоративного управління, корпоративне право, корпоративна власність, корпорація.

Боковец В.В. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРАВАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье обоснована важность построения механизма управления корпоративной собственностью. Разработаны особенности управления собственностью и управленческого контроля организации. Исследован процесс корпоративного управления. Определены методы оценки свойств объекта управления. Также в статье различаются понятия корпоративного капитала и корпоративной собственности.
Ключевые слова: корпоративное управление, модель корпоративного управления, корпоративное право, корпоративная собственность, корпорация.

Bokovets V.V. MANAGEMENT OF CORPORATE PROPERTY AND RIGHTS IN THE CONTEMPORARY ECONOMY
In the article is proved the importance of a mechanism for management of corporate property. Developed features of property management and management control of the organization. Explored the process of corporate governance. Defined valuation methods of properties facility management. Also in the article are divided the notions of corporate capital and corporate ownership.
Keywords: corporate governance, models of corporate governance, corporate law, corporate ownership, corporation.

Завантажити статтю (pdf)