ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гужвенко С.М.
старший викладач кафедри логістики
та виробничого менеджменту
Сумського національного аграрного університету

У статті розкрито актуальні питання запровадження ефективної системи планування у вітчизняних аграрних підприємствах під час упровадження ними сучасних інноваційних систем технології виробництва. Використовуючи вітчизняний та закордонний досвід, проведено порівняння ефективності системи технологій нульового обробітку ґрунту (No-till). Обраховано основні планові економічні показники під час запровадження цієї системи із зазначенням як її переваг, так і недоліків.
Ключові слова: планування, інновації, інноваційні системи, системи технологій, нульовий обробіток ґрунту, No-till, ефективність, ресурсозберігаючі технології.

Гужвенко С.М. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыты актуальные вопросы внедрения эффективной системы планирования в отечественных аграрных предприятиях при использовании ими современных инновационных систем технологии производства. Используя отечественный и зарубежный опыт, проведен сравнительный анализ эффективности системы технологий нулевого возделывания грунта (No-till). Рассчитаны основные плановые экономические показатели при внедрении этой системы с указанием как ее преимуществ, так и недостатков.
Ключевые слова: планирование, инновации, инновационные системы, системы технологий, нулевое возделывание грунта, No-till, эффективность, ресурсосберегающие технологии.

Guzhvenko S.M. PLANNING THE USE OF INNOVATIVE SYSTEMS TECHNOLOGIES IN PRODUCTION AGRICULTURAL ENTERPRISES
In the article we deal with topical issues of the introduction of an effective system of planning in national agricultural enterprises in implementation of modern innovation systems of production technologies by them. Using the national and international experience, it was conducted a comparison of the effectiveness of the system of technologies of zero ground cultivation (No-till). The basic planned economic indexes in the implementation of this system were calculated with an indication of its advantages and disadvantages.
Keywords: planning, innovation, innovation systems, systems of technologies, zero ground cultivation, No-till, effictiveness, resource-saving technologies.

Завантажити статтю (pdf)