СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Джеджула В.В.
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Цвик О.Г.
студент
Вінницького національного технічного університету

У статті розглянуто питання визначення кредитоспроможності вітчизняних підприємств. Систематизовано підходи до визначення сутності кредитоспроможності та сформовано авторське визначення. Аналіз наявних методів оцінки платоспроможності показав, що найбільш оптимальним під час оцінки рівня платоспроможності є використання моделей, побудованих на основі теорії нечіткої логіки.
Ключові слова: кредитоспроможність, платоспроможність, позичальник, фінансовий стан, банк, позика.

Джеджула В.В., Цвик А.Г. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены вопросы определения кредитоспособности отечественных предприятий. Систематизированы подходы к определению сущности кредитоспособности, сформировано авторское определение. Анализ существующих методов оценки платежеспособности показал, что наиболее оптимальным при оценке уровня платежеспособности является использование моделей, построенных на основе теории нечеткой логики.
Ключевые слова: кредитоспособность, платежеспособность, заемщик, финансовое состояние, банк, заем.

Dzhedzhula V.V., Tsvyk O.G. MODERN METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS OF THE ENTERPRISE
In article questions of definition of creditworthiness of the domestic enterprises are considered. Approaches to determination of essence of solvency are systematized, author's definition is created. The existing techniques of assessment of creditworthiness of the enterprise are analyzed. The analysis of the existing methods of assessment of solvency showed that the most optimum at assessment of level of solvency of use of the models constructed on the basis of the theory of fuzzy logic.
Keywords: solvency, solvency, borrower, financial state, bank, loan.

Завантажити статтю (pdf)