ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Жусь О.М.
старший викладач кафедри економіки підприємства
Одеської державної академії будівництва та архітектури

Стаття присвячена обґрунтуванню перспективних форм підвищення зацікавленості підприємств будівельного комплексу у комплексному використанні промислових відходів. Розглянуто можливості заміни природних ресурсів вторинною сировиною. Досліджено нові підходи до формування будівельних об’єднань за принципом «технологічного ланцюжка» з участю відповідних переробних підприємств, що дасть змогу сформувати замкнутий виробничий цикл.
Ключові слова: будівельний комплекс, відходи, вторинні ресурси, комплексне використання.

Жусь О.Н. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Статья посвящена обоснованию перспективных форм повышения заинтересованности предприятий строительного комплекса в комплексном использовании промышленных отходов. Рассмотрены возможности замены природных ресурсов вторичным сырьем. Исследовано новые подходы к формированию строительных объединений по принципу «технологической цепочки» с участием соответствующих перерабатывающих предприятий, что позволит сформировать замкнутый производственный цикл.
Ключевые слова: строительный комплекс, отходы, вторичные ресурсы, комплексное использование.

Zhus O.N. FUTURE FORMS OF COMPLEX USE OF SECONDARY RESOURCES CONSTRUCTION COMPANIES
The article is devoted to substantiation of promising forms of increasing the interest of construction companies in the integrated use of industrial waste. Consider the possibility of replacing the natural resources of secondary raw materials. To explore new approaches to the formation of civil associations on the principle of “technological chain” with the participation of relevant processing enterprises, thus allowing a closed production cycle.
Keywords: building complex, waste, secondary resources, multipurpose utilization.

Завантажити статтю (pdf)