ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Маргіта Н.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Карпій О.П.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проведено оцінку сучасного стану ринку мобільного зв’язку в Україні. Охарактеризовано найбільш доступні і використовувані споживачами послуги, до яких відносяться мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до Інтернету. В статті структуровано доходи від надання різних видів послуг зв’язку. Проаналізовано місткість ринку послуг мобільного зв'язку у 2016 році, подано частки ринку основних мобільних операторів.
Ключові слова: послуга, клієнт, мобільний зв'язок, мобільний оператор, ринок мобільного зв'язку.

Маргита Н.О., Карпий Е.П. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ
В статье проведена оценка современного состояния рынка мобильной связи в Украине. Охарактеризованы наиболее доступные и используемые потребителями услуги, к которым относятся мобильная связь и широкополосный доступ в Интернет. В статье структурировано доходы от предоставления различных видов услуг связи. Проанализированы емкость рынка услуг мобильной связи в 2016 году, представлены доли рынка основных мобильных операторов.
Ключевые слова: услуга, мобильная связь, мобильный оператор, рынок мобильной связи.

Marhita N.O., Karpiy O.P. ASSESSMENT OF THE CURRENT STATUS OF DEVELOPMENT OF MOBILE COMMUNICATION MARKET IN UKRAINE
The article evaluated the current state of mobile communications market in Ukraine. We characterize most available and used by consumers of services, which include mobile and broadband Internet access. The article is structured revenues from different types of communication services. The analysis of the market capacity for mobile communication services in 2016, presented the main market share of mobile operators.
Keywords: service, client, mobile communication, mobile operator, mobile market.

Завантажити статтю (pdf)