РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Матвієнко-Біляєва Г.Л.
кандидат економічних наук
доцент кафедри підприємницької діяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Стаття присвячена актуальним питанням визначення та становлення соціального підприємництва і соціальної відповідальності бізнесу. Проаналізовано та систематизовано фактори розвитку соціального підприємництва в мінливому середовищі. Досліджено світовий досвід організації соціального підприємництва. Окреслено основні елементи соціального підприємництва.
Ключові слова: підприємництво, соціальна відповідальність, соціальне підприємництво, елементи соціального підприємництва, фактори соціального підприємництва.

Матвиенко-Беляева Г.Л. РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена актуальным вопросам определения и становления социального предпринимательства и социальной ответственности бизнеса. Проанализированы и систематизированы факторы развития социального предпринимательства в изменяющейся среде. Исследован мировой опыт организации социального предпринимательства. Очерчены основные элементы социального предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, социальное предпринимательство, элементы социального предпринимательства, факторы социального предпринимательства.

Matvienko-Bilіaeva G.L. THE DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN MODERN CONDITIONS
The article is devoted to the definition and development of social entrepreneurship and social responsibility of business. Analyzed and systematized the factors of the development of social entrepreneurship in a changing environment. Studied world experience of social entrepreneurship. Outlined the basic elements of social entrepreneurship.
Keywords: entrepreneurship, social responsibility, social entrepreneurship, social entrepreneurship, factors of social entrepreneurship.

Завантажити статтю (pdf)