СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ракицька С.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Стаття присвячена аналізу особливостей здійснення стратегічного управління з метою забезпечення конкурентних переваг підприємства на базі інноваційної складової. Обґрунтовано, що процес реалізації стратегії завжди супроводжується протидією з боку персоналу. Охарактеризовано три рівні опору стратегічним змінам: індивідуальний, груповий та організаційний. Проаналізовано основні причини опору на рівнях управлінської ієрархії. Визначено, що реалізація стратегічного управління вимагає усунення опору за рахунок впровадження інновацій і підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: стратегічне управління, інноваційна конкурентоспроможність, стратегічні зміни, опір персоналу, інновація, підприємство.

Ракицкая С.О. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена анализу особенностей осуществления стратегического управления с целью обеспечения конкурентных преимуществ предприятия на базе инновационной составляющей. Обосновано, что процесс реализации стратегии всегда сопровождается противодействием со стороны персонала. Охарактеризованы три уровня сопротивления стратегическим изменениям: индивидуальный, групповой и организационный. Проанализированы основные причины сопротивления на уровнях управленческой иерархии. Определено, что реализация стратегического управления требует устранения сопротивления за счет внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: стратегическое управление, инновационная конкурентоспособность, стратегические изменения, сопротивление персонала, инновация, предприятие.

Rakytska S.O. STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATION COMPETITIVENESS
The article analyzes the peculiarities of strategic management in order to ensure competitive advantage based on innovation component. Process of implementing the strategy is always accompanied by opposition from staff. Three levels of resistance to strategic change: individual, group and organizational are characterized. The main reasons for the resistance levels of management hierarchy are analyzed. It is determined that the implementation of strategic management requires the removal of resistance through innovation and increased competitiveness.
Keywords: strategic management, innovation competitiveness, strategic changes, the resistance of personnel, innovation, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)