СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Фейчер О.О.
аспірант
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Стаття присвячена актуальним питанням вивчення специфіки управління вищими навчальними закладами мистецької освіти. Проаналізовано та систематизовано основні відмінні риси розвитку мистецької вищої освіти на сучасному етапі розвитку економіки України. Окреслено основні компоненти алгоритму управління вищими навчальними закладами мистецької освіти.
Ключові слова: управління; вищий навчальний заклад; мистецька освіта; специфіка; управлінські дії.

Фейчер О.А. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам изучения специфики управления высшими учебными заведениями художественного образования. Проанализированы и систематизированы основные отличительные черты развития художественного высшего образования на современном этапе развития экономики Украины. Определены основные компоненты алгоритма управления высшими учебными заведениями художественного образования.
Ключевые слова: управление; высшее учебное заведение; художественное образование; специфика; управленческие действия.

Feicher O.O. SPECIFIC OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS’ MANAGMENT OF ART EDUCATION
The article is devoted to studying the specific of higher education institutions’ management of arts education. Analyzed and systematized the main distinguishing features of the artistic higher education at the present stage of Ukrainian economic development. Identified the main algorithm components of the higher educational institutions’ managment of art education.
Keywords: management; higher education institution; art education; specificity; management actions.

Завантажити статтю (pdf)