СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІМПЕРАТИВІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Шевчук О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У межах статті проведено аналіз сучасних наукових підходів до імперативів розвитку підприємств, що дозволило виявити семантичні закономірності процесів адаптації виробничо-господарських систем до змін у зовнішньому середовищі. З метою систематизації підходів, виділено п’ять основних концептуальних напрямів розвитку теорії організації: неокласичний, інституціональний, ресурсний, еволюційний та синергетичний. На основі аналізу означених підходів, доведено, що в сучасних умовах господарювання доцільно застосування синергетичного підходу, у рамках якого є можливість розглядати зміни структури підприємства на основі аналізу внутрішніх факторів та зовнішнього інституціонального оточення з урахування динаміки потреб ринку.
Ключові слова: імперативи розвитку, неокласичний підхід, інституціональний підхід, ресурсний підхід, еволюційний підхід, синергетичний підхід.

Шевчук О.А. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИМПЕРАТИВАМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В рамках статьи проведен анализ современных научных подходов к императивам развития предприятий, что позволило выявить семантические закономерности процессов адаптации производственно-хозяйственных систем к изменениям внешней среді. С целью систематизации подходов, выделено пять основных концептуальных направлений развития теории организации: неоклассический, институциональный, ресурсный, эволюционный и синергетический. На основе анализа указанных подходов, доказано, что в современных условиях хозяйствования целесообразно применение синергетического подхода, в рамках которого есть возможность рассматривать изменения структуры предприятия на основе анализа внутренних факторов и внешнего институционального окружения с учетом динамики потребностей рынка.
Ключевые слова: императивы развития, неоклассический подход, институциональный подход, ресурсный подход, эволюционный подход, синергетический поход.

Shevchuk O.A. MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO ENTERPRISE DEVELOPMENT IMPERATIVES
The article analyzes the modern scientific approaches to the imperatives of the development of enterprises, where the identified semantic regularities adapt production and economic systems to changes in the environment. In order to systematize the approaches identified five main conceptual directions of the development of the theory: neoclassical, institutional, resource, evolutionary and synergetic. Analysis of the above approaches has shown that in the current economic climate should be used synergetic approach, which can see changes in the structure based on the analysis of internal factors and external institutional environment, taking into account the dynamics of the market.
Keywords: the imperatives of development, neoclassical approach, institutional approach, resource approach, evolutionary approach, synergetic approach.

Завантажити статтю (pdf)