ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шишкін В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту організацій і логістики
Запорізького національного університету
Решетньова А.В.
студент
Запорізького національного університету

У статті розкрито сутність основних логістичних бізнес-процесів на підприємстві. Визначено загальні принципи оптимізації логістичних бізнес-процесів. Проаналізовано еталонну модель оптимізації системи управління бізнес-процесами. Розглянуто важливість використання методів контролінгу на етапі оцінки результатів оптимізації логістичних бізнес-процесів. Визначено основні особливості референтних моделей. Проаналізовано модель SCOR та варіанти її використання у процесі оптимізації на вітчизняних промислових підприємствах.
Ключові слова: логістичні бізнес-процеси, оптимізація, референтна модель, система управління, контролінг.

Шишкин В.А., Решетнёва А.В. ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье раскрыта сущность основных логистических бизнес-процессов на предприятии. Определены общие принципы оптимизации логистических бизнес-процессов. Проанализирована эталонная модель оптимизации системы управления бизнес-процессами. Рассмотрена важность использования методов контроллинга на этапе оценки результатов оптимизации логистических бизнес-процессов. Определены основные особенности референтных моделей. Проанализирована модель SCOR и варианты её использования в процессе оптимизации на отечественных промышленных предприятиях.
Ключевые слова: логистические бизнес-процессы, оптимизация, референтная модель, система управления, контроллинг.

Shishkin V.O., Reshetnjova A.V. THE FEATURES OF BUSINESS-PROCESSES SYSTEM OPTIMIZATION AT THE ENTERPRISES
The essence of basic logistics business processes at the enterprise is described in this article. The general principles of the logistics business processes optimization are determined. The reference model of the business processes management system optimization is analyzed. The importance of controlling methods use during the evaluation of the logistics business processes optimization results is considered. The main features of the reference models are determined. The SCOR model and the variants of its use in the optimization process at the domestic enterprises are analyzed.
Keywords: logistics business processes, optimization, reference model, management system, controlling.

Завантажити статтю (pdf)