АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Козирєва О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний фармацевтичний університет

У статті проведено аналіз українських шкіл соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено диференціацію термінів «регіон», «агломерація», «район». Аналіз вітчизняних шкіл соціально-економічного розвитку регіонів, які формувалися у радянський та пострадянський періоди, дав змогу встановити, що існує два науково-теоретичних підходи до визначення змісту поняття «регіон», а саме економіко-географічний та політико-економічний. Поєднання цих підходів з позицій просторово-часової парадигми дало змогу визначити елементи теоретичної системи, що описує просторово-економічний розвиток територій країни, а саме регіон, агломерацію, район.
Ключові слова: просторове розміщення продуктивних сил, регіон, агломерація, район.

Козырева Е.В. АНАЛИЗ УКРАИНСКИХ ШКОЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В статье проведен анализ украинских школ социально-экономического развития регионов. Определена дифференциация терминов «регион», «агломерация», «район». Анализ отечественных школ социально-экономического развития регионов, которые формировались в советский и постсоветский периоды, позволил установить, что существует два научно-теоретических подхода к определению содержания понятия «регион», а именно экономико-географический и политико-экономический. Сочетание этих подходов с позиций пространственно-временной парадигмы позволило определить элементы теоретической системы, которая описывает пространственно-экономическое развитие территорий страны, а именно регион, агломерацию, район.
Ключевые слова: пространственное размещение производительных сил, регион, агломерация, район.

Kozyrevа О.V. ANALYSIS OF UKRAINIAN SCHOOLS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
The article analyzes the Ukrainian schools of socio-economic development of regions. A differentiation of the terms “region”, “agglomeration”, “area” is determined. Analysis of domestic schools of socio-economic development of regions, formed in the Soviet and post-Soviet periods revealed that there are two scientific-theoretical approaches to the definition of the concept of “region”, namely economic-geographical, political and economic. The combination of these approaches from the standpoint of the space-time paradigm possible to determine the theoretical elements of the system, describes the spatial and economic development of the country, namely the region, agglomeration area.
Keywords: spatial distribution of productive forces, region, agglomeration, area.

Завантажити статтю (pdf)