ФУНКЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ПРАЦІ

Рубежанська В.О.
аспірант кафедри «Економіка і підприємництво»
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

У статті впорядковано та узагальнено функції регіонального ринку праці. Побудовано адаптовану модель управління регіональним ринком праці. Визначено ключові напрями управління регіональним ринком праці. Досліджено інфраструктуру регіонального ринку праці та розглянуто типові ефекти її розвитку.
Ключові слова: регіональний ринок праці, функції регіонального ринку праці, модель управління регіональним ринком праці, інфраструктура регіонального ринку праці, ефекти розвитку регіонального ринку праці.

Рубежанская В.О. ФУНКЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА
В статье упорядочены и обобщены функции регионального рынка труда. Построена адаптированная модель управления региональным рынком труда. Определены ключевые направления управления региональным рынком труда. Исследована инфраструктура регионального рынка труда и рассмотрены типовые эффекты ее развития.
Ключевые слова: региональный рынок труда, функции регионального рынка труда, модель управления региональным рынком труда, инфраструктура регионального рынка труда, эффекты развития регионального рынка труда.

Rubezhanskaya V.O. THE FUNCTIONS AND KEY DIRECTIONS OF MANAGEMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET
In the article the classic and the new functions of the regional labor market are streamlined and summarized. The adapted model of management of regional labor market is built. The key directions of management of the regional labor market are identified. The infrastructure of the regional labor market is studied and the typical effects of its development are considered.
Keywords: regional labor market, functions of the regional labor market, model of managing the regional labor market, infrastructure of the regional labor market, effects of the development of the regional labor market.

Завантажити статтю (pdf)