УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Клименко С.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теорії і методики управління навчальними закладами освіти
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Стаття розглядає проблеми бюджетного забезпечення діяльності середніх навчальних закладів освіти та перспективи спрямованості їх розвитку в інноваційному напрямі. В абсолютному вимірі фінансування освіти в Україні менше у десятки разів порівняно з успішними країнами. Тому важливо забезпечити зростання його обсягів.
Ключові слова: освіта, фінансування, інновації, інфляційні процеси, ризики.

Клименко С.А. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Статья рассматривает проблемы бюджетного обеспечения деятельности средних учебных учреждений образования и перспективы направленности их развития в инновационном направлении. В абсолютном измерении финансирование образования в Украине меньше в десятки раз сравнительно с успешными странами. Поэтому важно обеспечить рост его объёмов.
Ключевые слова: образование, финансирование, инновации, инфляционные процессы, риски.

Klimenko S.O. MANAGEMENT FINANCING OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF SECONDARY EDUCATION AND THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT
The article examines the problems of the budgetary providing of activity of middle educational establishments of education and prospect of orientation of their development in innovative direction. In the absolute measuring financing of education in Ukraine less than in ten of one times comparatively with successful countries. It is important to provide the height of his volumes therefore.
Keywords: education, financing, innovations, inflationary processes, risks.

Завантажити статтю (pdf)