ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ

Коваль Н.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Вінницького національного технічного університету

У статті розглянуті актуальні проблеми оцінювання ефективності соціальної політики, представлена специфіка механізму об’єктивної соціальної саморегуляції. Представлені основні напрями підвищення соціальних стандартів життя. Наведені пріоритетні напрями соціальної політики на основі проаналізованих системних деформацій у країні.
Ключові слова: стандарти життя, соціальна політика, саморегуляція, соціальний потенціал, соціальні деформації.

Коваль Н.О. ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ
В статье рассмотрены актуальные проблемы оценки эффективности социальной политики, представлена специфика механизма объективной социальной саморегуляции. Представлены основные направления повышения социальных стандартов жизни. Приведены приоритетные направления социальной политики на основе проанализированных системных деформаций в стране.
Ключевые слова: стандарты жизни, социальная политика, саморегуляция, социальный потенциал, социальные деформации.

Koval’ N.O. FEATURES EFFICIENCY SELF-REGULATION IN THE EXERCISE AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN THE COUNTRY
In the article the actual problems of evaluating the effectiveness of social policy, presented specific mechanism of objective social self. The basic directions of improving social standards. A priorities for social policy based on the analyzed system deformities in the country.
Keywords: standard of living, social policy, regulation, social capacity, social strain.

Завантажити статтю (pdf)