ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Савченко С.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародної економіки
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Костянчук К.В.
студентка
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті розглянуто зайнятість населення та демографічну ситуацію в Україні на тлі внутрішніх проблем та зовнішніх конфліктів. Проаналізовано статистичну інформацію, щодо демографічної ситуації в Україні, зайнятості населення та рівня безробіття. Розглянуто елементи механізму державної фінансової підтримки безробітних. Запропоновано ряд заходів щодо підвищення попиту на ринку праці, підвищення рівня зайнятості та зменшення рівня безробіття в Україні.
Ключові слова: демографія, безробіття, зайнятість, еміграція населення, власний бізнес, Служба зайнятості України.

Савченко С.Н., Костянчук К.В. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены занятость населения и демографическая ситуации в Украине на фоне внутренних проблем и конфликтов. Проанализировано статистическую информацию относительно демографической ситуации в Украине, занятости населения и уровня безработицы. Рассмотрены элементы механизма государственной финансовой поддержки безработных. Предложен ряд мер по повышению спроса на рынке труда, повышению уровня занятости и снижению уровня безработицы в Украине.
Ключевые слова: демография, безработица, занятость, эмиграция населения, собственный бизнес, Служба занятости Украины.

Savchenko S.M., Kostyanchuk K.V. DEMOGRAPHIC SITUATION AND EMPLOYMENT IN UKRAINE
The article deals with employment and demographic situation in Ukraine against the background of internal problems and external conflicts. Analyzes statistical information on the demographic situation in Ukraine, employment and unemployment. The elements of the mechanism of state financial support for the unemployed. A number of measures to increase demand in the labor market, increasing employment and reducing unemployment in Ukraine.
Keywords: demographics, unemployment, employment, emigration of the population, own a business, employment service of Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)