Foreign Direct Investment and Economic Growth: Literature Review on the UAE Example

Abdulla Alrashdi
Phd Student of Department of Finance and Credit
Taras Shevchenko National University of Kyiv

This paper explorer the relationship of FDI and economic growth by examining the role FDI inflows play in promoting host country economic growth. Author analyzes and reveals the essence of basic research of this problem in the UAE and other countries in Asia and Africa. In his analysis, the author identifies previously unsolved scientific problem of FDI issue and outlines the prospects for further research.
Keywords: foreign direct investment, economic growth, literature review, globalization, UAE experience.

У статті досліджується взаємозв’язок прямих іноземних інвестицій та економічного зростання шляхом вивчення ролі ПІІ у сприянні економічному зростанню приймаючої країни. Автор аналізує і розкриває суть фундаментальних досліджень цієї проблеми в роботах провідних вчених ОАЕ та інших країн Азії і Африки. У своєму аналізі автор виявляє раніше невирішені частини наукової проблеми і намічає перспективи подальших досліджень.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, економічне зростання, огляд літератури, глобалізація, досвід ОАЕ.

В статье исследуется взаимосвязь прямых иностранных инвестиций и экономического роста путем изучения роли ПИИ в содействии экономическому росту принимающей страны. Автор анализирует и раскрывает суть фундаментальных исследований этой проблемы в работах ведущих ученых ОАЭ и других стран Азии и Африки. В своем анализе автор обнаруживает ранее нерешенные части научной проблемы и намечает перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономический рост, обзор литературы, глобализация, опыт ОАЭ.

Завантажити статтю (pdf)