ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Запорізького національного університету
Григор’єва О.М.
студентка
Запорізького національного університету

У статті проаналізовано особливості становлення та напрями формування грошових систем, їх спроможність досягти певних пріоритетів. Визначено форми та інструменти державного регулювання систем. Проаналізовано процес формування грошової системи національної економіка України перехідного періоду. Встановлено, що потреба державного регулювання грошових систем зумовила створення інститутів центральних банків.
Ключові слова: грошові системи, грошова одиниця, грошова реформа, ринкова трансформація, державне регулювання грошових систем, центральний банк, національна валютна система, валютний курс.

Батракова Т.И., Григорьева О.Н. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье проанализированы особенности становления и направления формирования денежных систем, их способность достичь определенных приоритетов. Определены формы и инструменты государственного регулирования систем. Проанализирован процесс формирования денежной системы национальной экономика Украины переходного периода. Установлено, что потребность государственного регулирования денежных систем обусловила создание институтов центральных банков.
Ключевые слова: денежные системы, денежная единица, денежная реформа, рыночная трансформация, государственное регулирование денежных систем, центральный банк, национальная валютная система, валютный курс.

Batrakova T.I., Grigorieva O.N. FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MONETARY SYSTEM IN TRANSITION ECONOMY
The article analyzes peculiarities of formation and directions of formation of monetary systems, their ability to achieve certain priorities. Determine the forms and instruments of state regulation systems. Analyzes the formation of the national monetary system the economy of Ukraine in transition. It is established that the need for state regulation of monetary systems has led to the establishment of the institutions of Central banks.
Keywords: monetary system, monetary unit, monetary reform, market transformation, state regulation of the monetary system, Central Bank, national monetary system, exchange rates.

Завантажити статтю (pdf)