ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гуменюк М.М.
кандидат економічних наук,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Перебиківська Т.І.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті досліджено та узагальнено сучасні методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств. Проведено порівняльний аналіз застосування вітчизняних методик оцінки. Обґрунтовано напрями вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємств.
Ключові слова: кредитоспроможність підприємства, аналіз, оцінка рівня кредитоспроможності.

Гуменюк М.М., Перебиковская Т.И. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы и обобщены современные методические подходы к оценке кредитоспособности предприятий. Проведен сравнительный анализ применения отечественных методик оценки. Обоснованы направления совершенствования методики оценки кредитоспособности предприятий.
Ключевые слова: кредитоспособность предприятия, анализ, оценка уровня кредитоспособности.

Humeniuk M.M., Perebykivska T.I. WAYS OF IMPROVING PROCEDURES CREDIT RATING ENTERPRISES
This paper investigates and summarizes the current methodological approaches to assess the creditworthiness of companies, a comparative analysis of the national valuation techniques reasonably areas of improving methods of assessing the creditworthiness of companies.
Keywords: creditworthiness of the company, analysis, assessment of creditworthiness.

Завантажити статтю (pdf)