ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Кондрацька Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів та економіки природокористування
Національного університету водного господарства та природокористування

У статті проаналізовано підходи до визначення сутності трансакційних витрат від засновників інституційної теорії до сучасних наукових праць. Виділено особливості формування витрат на фінансовому ринку. Обґрунтовано доцільність використання трансакційних витрат як для оцінки ефективності інституційного середовища, так і для вкладення в окремі фінансові активи.
Ключові слова: трансакція, трансакційні витрати, фінансовий ринок, інституційна теорія, інституційні зміни.

Кондрацкая Н.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
В статье исследованы подходы к определению сущности трансакционных издержек от основателей институциональной теории до современных научных трудов. Выделены особенности формирования издержек на финансовом рынке. Обосновано использование трансакционных издержек как для оценки эффективности институциональной среды, так и для инвестирования в отдельные финансовые активы.
Ключевые слова: трансакция, трансакционные издержки, финансовый рынок, институциональная теория, институциональные изменения

Kondratskaya N.M. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION TRANSACTION COSTS ON FINANCIAL MARKET
In the article the approaches to defining the essence of the transaction costs of the founders of the institutional theory to modern scientific papers. Features of formation costs on the financial market are substantiated. Expediency of the use of transaction costs, both for assessing the effectiveness of the institutional environment, and for investments in certain financial assets is approved.
Keywords: transaction, transaction costs, financial market, institutional theory, institutional changes.

Завантажити статтю (pdf)