ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гевлич Л.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту
Донецького національного університету імені В. Стуса
Щербіна А.О.
студентка
Донецького національного університету імені В. Стуса

Статтю присвячено актуальним питанням організації внутрішнього аудиту фінансових інвестицій. Розглянуто проблеми класифікації фінансових інвестицій на підприємстві, визначено завдання внутрішнього аудиту фінансових інвестицій та основні об’єкти перевірки. Окреслено етапи проведення внутрішнього аудиту фінансових інвестицій та надано рекомендації щодо вдосконалення процесу організації аудиторської перевірки даного активу.
Ключові слова: інвестиції, внутрішній аудит, інвестиційна діяльність, акції, облігації, облік фінансових інвестицій.

Гевлич Л.Л., Щербина А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам организации внутреннего аудита финансовых инвестиций. Рассмотрены проблемы классификации финансовых инвестиций на предприятии, определены задачи внутреннего аудита финансовых инвестиций и основные объекты проверки. Намечены этапы проведения внутреннего аудита финансовых инвестиций и даны рекомендации по совершенствованию процесса организации аудиторской проверки данного актива.
Ключевые слова: инвестиции, внутренний аудит, инвестиционная деятельность, акции, облигации, учет финансовых инвестиций.

Gevlich L.L., Shcherbina A.A. ORGANIZATION OF THE INTERNAL AUDIT OF THE FINANCIAL INVESTMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES
The article is devoted to the topical issue of the Organization of the internal audit of financial investment. The problems of classification of financial investment in the company, defined the objectives of the internal audit of financial investment and the main objects. Outlines the stages of conducting an internal audit of financial investments and provided recommendations for improving the Organization of the audit of this asset.
Keywords: investment, internal audit, investment activity, stocks, bonds, accounting for financial investment.

Завантажити статтю (pdf)