ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Кащена Н.Б.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів, аналізу та страхування
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Носач Н.М.
аспірант кафедри фінансів, аналізу та страхування
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Стаття присвячена актуальним питанням обліку реалізації товарів в підприємствах роздрібної торгівлі. Визначено сутність торговельної діяльності і операцій з продажу товарів. З огляду на їх особливості з’ясовано завдання організації обліку реалізації товарів в роздріб. Розглянуто практичні проблеми обліку товароруху. Дано рекомендації щодо удосконалення обліку реалізації товарів в підприємствах торгівлі.
Ключові слова: торгівля, підприємство, товари, реалізація, облік, організація.

Кащена Н.Б., Носач Н.М. УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена актуальным вопросам учета реализации товаров в предприятиях розничной торговли. Определена сущность торговой деятельности и операций по продаже товаров. С учетом их особенностей определены задачи организации учета реализации товаров в розницу. Рассмотрены практические проблемы учета товародвижения. Даны рекомендации по совершенствованию учета реализации товаров в предприятиях торговли.
Ключевые слова: торговля, предприятие, товары, реализация, учет, организация.

Kaschena N.B., Nosach N.M. ACCOUNTING FOR THE SALE OF GOODS IN THE TRADE
The article is devoted to topical issues of accounting sales of goods in retail trade enterprises. The essence of trading activities and the sale of goods transactions. Given their characteristics defined organization of accounting problems sale of goods at retail. We consider the practical problems of registration of goods movement. Recommendations for the improvement of the sale of goods in trade enterprises.
Keywords: trading, company, products, sales, accounting, organization.

Завантажити статтю (pdf)