ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЇ

Юхименко-Назарук І.А.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технологічного університету
Самосей А.В.
студентка
Житомирського державного технологічного університету

Розглянуто сутність та зміст облікової політики. Досліджено теоретичні аспекти облікової політики її складові, структура у взаємозв’язку із організацією обліку, досліджено основні причини організації облікової політики, а також запроваджено шляхи удосконалення облікового процесу. Виявлено проблемні питання організації облікової політики та надано рекомендації щодо шляхів їх усунення. Уточнено сутність поняття «облікова політика корпорації». Запропоновано шляхи удосконалення теоретичних аспектів облікової політики та поетапність її формування. Використано загальнонаукові методи наукового пізнання.
Ключові слова: облікова політика, корпорація, історія облікової політики, організація обліку, бухгалтерський облік, наказ про облікову політику.

Юхименко-Назарук И.А., Самосей А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОРПОРАЦИИ
Рассмотрена сущность и содержание учетной политики. Исследованы теоретические аспекты учетной политики ее составляющие, структура во взаимосвязи с организацией учета, исследованы основные причины организации учетной политики, а также ввести пути совершенствования учетного процесса. Выявлены проблемные вопросы организации учетной политики и даны рекомендации относительно путей их устранения. Уточнена сущность понятия «учетная политика корпорации». Предложены пути совершенствования теоретических аспектов учетной политики и етап ее формирования. Использованы общенаучные методы научного познания.
Ключевые слова: учетная политика, корпорация, история учетной политики, организация учета, бухгалтерский учет, приказ об учетной политике.

Yukhimenko-Nazaruk I.A., Samosei A.V. THEORETICAL ASPECTS OF THE ACCOUNTING POLICIES CORPORATION
The meaning of the essence and content of the accounting policies are considered. The theoretical aspects of the accounting policies of its components, structure in relation to the organization of accounting are detected, to investigate the main causes of accounting policies and implement ways to improve the process The issues of policy and recommendations on ways to address them are identified. The meaning of the concept of "corporate accounting policies" is precised. The ways of improving the theoretical accounting policies and phased its formation are suggested. The general scientific methods of scientific knowledge are used.
Keywords: accounting policies, corporation, history of accounting policies, accounting organization, accounting, order on accounting policies.

Завантажити статтю (pdf)