ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ СТИМУЛІВ
У КОНТЕКСТІ КОРИГУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Золотарьова О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпродзержинського державного технічного університету (м. Кам’янське)

Стаття присвячена актуальному питанню визначення пріоритетів трансформації системи фінансових стимулів у контексті коригування індивідуальної діяльністної мобільності. Проаналізовано сучасний стан фінансових стимулів населення в Україні, виділено найбільш гострі проблеми в цій сфері, систематизовано негативні тенденції і наслідки впливу фінансових стимулів на індивідуальну діяльністну мобільність. Окреслено найбільш перспективні напрями трансформації фінансових стимулів на макро- та мікроекономічному рівнях.
Ключові слова: індивідуальна діяльністна мобільність, фінансові стимули, доходи, оплата праці, пільги, соціальна нерівність, бідність.

Золотарёва О.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ СТИМУЛОВ В КОНТЕКСТЕ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МОБИЛЬНОСТИ
Статья посвящена актуальному вопросу определения приоритетов трансформации системы финансовых стимулов в контексте корректировки индивидуальной деятельностной мобильности. Проанализировано современное состояние финансовых стимулов населения в Украине, выделены наиболее острые проблемы в этой сфере, систематизированы негативные тенденции и последствия влияния финансовых стимулов на индивидуальную деятельностный мобильность. Определены наиболее перспективные направления трансформации финансовых стимулов на макро- и микроэкономическом уровнях.
Ключевые слова: индивидуальная деятельностная мобильность, финансовые стимулы, доходы, оплата труда, льготы, социальное неравенство, бедность.

Zolotaryova O.V. TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL INCENTIVES IN THE CONTEXT OF CORRECTING OF THE INDIVIDUAL LABOR MOBILITY
The article is devoted to topical issue of the definition of priorities of transformation of the system of financial incentives in the context of the adjustment of individual labor mobility. The article analyzed the current state of financial incentives in Ukraine, the most pressing problems in this area are highlighted, negative trends and consequences of the impact of financial incentives on the individual labor mobility of the activity are systematized. The most promising directions of transformation of financial incentives at the macro and microeconomic levels are outlined.
Keywords: individual labor mobility, financial incentives, profits, wages, benefits, social inequality, poverty.

Завантажити статтю (pdf)