МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДАТКІВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Матвійчук Н.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті структуровано майнові податки та податки на нерухоме майно у вітчизняній та зарубіжних податкових системах. Уточнено поняття «нерухомість» та «нерухоме майно» в контексті оподаткування. Розмежовано економічні поняття «майнові податки», «податки на нерухоме майно», «податок на багатство».
Ключові слова: майнові податки, податок на нерухоме майно, податки на володіння нерухомістю, податки на дохід від нерухомого майна, податок на багатство.

Матвийчук Н.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
В статье структурированы имущественные налоги и налоги на недвижимое имущество в отечественной и зарубежных налоговых системах. Уточнены понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» в контексте налогообложения. Разделены экономические понятия «имущественные налоги», «налоги на недвижимое имущество», «налог на богатство».
Ключевые слова: имущественные налоги, налог на недвижимое имущество, налоги на владение недвижимостью, налоги на доход от недвижимого имущества, налог на богатство.

Matviychuk N.M. METHODICAL APPROACHES TO CLASSIFICATION OF REAL ESTATE TAXES
Property taxes and real estate taxes in domestic and foreign tax systems are structured in the article. The concept of «real estate" and «real estate property» are clarified for the purposes of taxation. Economic concept of «property tax», «real estate taxes», «wealth tax» are differentiated.
Keywords: property taxes, real estate tax, taxes on the ownership of real estate, taxes on income from real property, wealth tax.

Завантажити статтю (pdf)