ОЦІНКА РІВНЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ УКРАЇНОЮ
ТА КРАЇНАМИ – ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Михальченко І.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Національного авіаційного університету

Статтю присвячено аналізу двосторонніх відносин України з країнами ЄС у сфері авіаперевезень. Розглянуто особливості регулювання двосторонніх відносин країн. Проведено аналіз співробітництва між Україною та країнами ЄС у сфері авіаперевезень. Установлено основні проблемні аспекти підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Проведено оцінку рівня лібералізації двосторонніх угод між Україною та країнами ЄС, які діють нині.
Ключові слова: лібералізація, авіаційні перевезення, двосторонні угоди, спільний авіаційний простір, індекс авіаційної лібералізації.

Михальченко И.Г. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ УКРАИНОЙ И СТРАНАМИ – ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Статья посвящена анализу двусторонних отношений Украины со странами ЕС в сфере авиаперевозок. Рассмотрены особенности регулирования двусторонних отношений стран. Проведен анализ сотрудничества между Украиной и странами ЕС в сфере авиаперевозок. Установлены основные проблемные аспекты подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве. Проведена оценка уровня либерализации двусторонних соглашений между Украиной и странами ЕС, которые действуют в настоящее время.
Ключевые слова: либерализация, авиационные перевозки, двусторонние соглашения, совместное авиационное пространство, индекс авиационной либерализации.

Mykhalchenko I.H. EVALUATION OF THE AIR LIBERALIZATION BETWEEN UKRAINE AND MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
This article analyzes the bilateral air relations between Ukraine and the EU. Features of regulation of bilateral relations are considered. Cooperation between Ukraine and the EU in the field of air transportation are analyzed. The basic problems of signing the joint air space are set. The assessment of the liberalization of bilateral agreements between Ukraine and the EU are made.
Keywords: liberalization, air traffic, bilateral agreements, joint air space, air liberalization index.

Завантажити статтю (pdf)