ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИКИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Попова Ю.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Гученко Ю.О.
студентка
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Статтю присвячено дослідженню інформаційно-аналітичних аспектів статистики зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито предмет статистики зовнішньоекономічної діяльності. Окреслено джерела інформації про результати зовнішньоекономічної діяльності. Наведено структурні складники статистики зовнішньоекономічної діяльності. Систематизовано показники, що використовуються для аналітичної характеристики зовнішньої торгівлі.
Ключові слова: статистика, статистика зовнішньоекономічної діяльності, статистика зовнішньої торгівлі, митна статистика, статистичний облік.

Попова Ю.М., Гученко Ю.А. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию информационно-аналитических аспектов статистики внешнеэкономической деятельности. Раскрыт предмет статистики внешнеэкономической деятельности. Определены источники информации о результатах внешнеэкономической деятельности. Приведены структурные составляющие статики внешнеэкономической деятельности. Систематизированы показатели, используемые для аналитической характеристики внешней торговли.
Ключевые слова: статистика, статистика внешнеэкономической деятельности, статистика внешней торговли, таможенная статистика, статистический учет.

Popova Y.M., Guchenko Y.O. INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ASPECTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY’S STATISTICS
The article is devoted to the informational and analytical aspects of foreign trade activity’s statistics. A subject of foreign economic activity’s statistics is disclosed. Sources of information on the results of foreign economic activity are defined. Given the structural components of the static foreign trade. Structural components of foreign trade activities statics are given. Indicators used for the analytical characteristics of foreign trade are systematized.
Keywords: statistics, foreign economic activity’s statistics, foreign trade statistics, customs statistics, statistical accounting.

Завантажити статтю (pdf)