МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Кармінська-Бєлоброва М.В.
кандидат наук із державного управління,
старший викладач кафедри організації виробництва та управління персоналом
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Стаття присвячена дослідженню стратегічного планування на регіональному рівні. Проаналізовано соціально-економічний стан регіону за допомогою SWOT-аналізу, виявленні стратегічні цілі розвитку Харківської області. Окреслено пріоритетні питання в умовах розвитку інтеграційних процесів із урахуванням конкурентних переваг, сучасних викликів і ризиків регіону.
Ключові слова: стратегічне планування, стратегічний менеджмент, SWOT-аналіз, регіональне управління, державне управління.

Карминская-Белоброва М.В. МЕТОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Статья посвящена исследованию стратегического планирования на региональном уровне. Проанализированы социально-экономическое положение региона с помощью SWOT-анализа, выявлены стратегические цели развития Харьковской области. Обозначенные приоритетные вопросы в условиях развития интеграционных процессов с учетом конкурентных преимуществ, современных вызовов и рисков региона.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический менеджмент, SWOT-анализ, региональное управление, государственное управление.

Karminskaya-Belobrova M.V. THE METHOD OF STRATEGIC PLANNING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION (FOR EXAMPLE, THE KHARKIV REGION)
The article is devoted to investigation of strategic planning at the regional level. Analyzed the socio-economic situation of the region using the SWOT-analysis, we identified the strategic objectives of the Kharkov region. The designated priority issues in the development of integration processes, taking into account the competitive advantages of modern challenges and risks in the region.
Keywords: strategic planning, strategic management, SWOT-analysis, regional management, public administration.

Завантажити статтю (pdf)