ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мельничук А.Б.
аспірант кафедри економіки
Вінницького національного аграрного університету

У статті розглянуто значення інновацій в аграрній сфері України. Окреслено актуальні питання щодо сутності інновацій як невід’ємного складника розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації. Проаналізовано поняття «екологічні інновації» та здійснено їх класифікацію для визначення пріоритетів державної і регіональної підтримки еколого-інноваційної діяльності. Визначено чинники доцільності переходу аграрного сектору економіки держави на інноваційний розвиток. Умотивовано доцільність застосування інноваційних технологій в аграрному секторі України.
Ключові слова: інноваційна діяльність, екологічні інновації, аграрна сфера України, екологічне оновлення аграрної сфери, глобалізація.

Мельничук А.Б. ИННОВАЦИИ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается значение инноваций в аграрной сфере Украины. Определены актуальные вопросы сущности инноваций как неотъемлемой составляющей развития аграрной сферы в условиях глобализации. Проанализировано понятие «экологические инновации» и осуществлена их классификация для определения приоритетов государственной и региональной поддержки эколого-инновационной деятельности. Определены факторы целесообразности перехода аграрного сектора экономики государства на инновационное развитие. Мотивирована целесообразность применения инновационных технологий в аграрном секторе Украины.
Ключевые слова: инновационная деятельность, экологические инновации, аграрная сфера Украины, экологическое обновление аграрной сферы, глобализация.

Melnychuk A.B. THE INNOVATION AS A LEADING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
In the article the importance of innovation in the agricultural sector of Ukraine. The paper outlines the current issues about the nature of innovation as an integral component of the agricultural sector in the context of globalization. The article analyzes the concept of "eco-innovation" and their classification to determine the priorities of state and regional support eco-innovation. Factors feasibility transition the agricultural sector in the state innovation development. The article reasoned feasibility of innovative technologies in the agricultural sector of Ukraine.
Keywords: innovation, environmental innovation, the agrarian sector of Ukraine, ecological upgrade the agricultural sector, globalization.

Завантажити статтю (pdf)