МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вороніна А.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Дніпровський державний технічний університет
Ніколаєва К.М.
студентка
Дніпровського державного технічного університету

Виявлено значення формування стратегії розвитку персоналу для ефективного функціонування виробничої організації. Запропоновано етапи процесу формування методології розробки стратегії розвитку персоналу. Рекомендовано алгоритм розробки стратегії розвитку персоналу на металургійному підприємстві. Побудовано оперограму проведення робіт із впровадження і коригування стратегії розвитку персоналу. Здійснено оцінку життєздатності та ефективності запропонованої стратегії розвитку персоналу за допомогою методу «дерево ризиків».
Ключові слова: розвиток персоналу, стратегія, методологія, сітьова модель, оперограма, «дерево ризиків».

Воронина А.В., Николаева Е.Н. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Выявлено значение формирования стратегии развития персонала для эффективного функционирования производственной организации. Предложены этапы процесса формирование методологии разработки стратегии развития персонала. Рекомендовано алгоритм разработки стратегии развития персонала на металлургическом предприятии. Построено оперограмму проведения работ по внедрению и корректировке стратегии развития персонала. Осуществлена оценка жизнеспособности и эффективности предложенной стратегии развития персонала с помощью метода «дерево рисков».
Ключевые слова: развитие персонала, стратегия, методология, сетевая модель, оперограмма, «дерево рисков».

Voronina A.V., Nikolaieva K.M. METHODOLOGY DEVELOPMENT OF STRATEGY STAFF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article was identified the importance of creating a strategy for staff development to the effective functioning of the production organization. There was proposed the process steps forming the methodology development of strategy of development personnel. There was recommended the algorithm of development strategy of personnel development at the metallurgical plant. Operogramme of work on the implementation and adjustment strategies of staff development was built. There was carried out the assessment of the viability and effectiveness of the proposed strategy for staff development using the method of «tree of risks».
Keywords: staff development, strategy, methodology, network model, operogramme, «tree of risks».

Завантажити статтю (pdf)